Almindelige betingelser for udlejning

§ 1 Generelt
(1) Det er udelukkende nærværende, almindelige betingelser for udlejning (i det følgende kaldet ABU), der gælder for alle udlejers udlejninger, ydelser og tilbud. Disse betingelser udgør en integreret del af alle aftaler, som udlejer indgår med sine aftalepartnere (i det følgende også kaldet „lejer“) om de udlejninger eller ydelser, som udlejer tilbyder. Betingelserne gælder også for alle fremtidige udlejninger, ydelser eller tilbud til lejer, selv om der ikke på ny indgås særskilt aftale herom. Udlejer anerkender ikke afvigende betingelser fra lejers side, medmindre der i det enkelte tilfælde skriftligt er aftalt individuelle afvigelser. Tillægsaftaler, garantier og andre aftaler skal affattes skriftligt for at være gyldige.

(2) Ved indgåelsen af den skriftlige lejeaftale får lejer ret til at bruge et udlejningskøretøj i den periode, der er aftalt i lejeaftalen, og i det omfang, der er fastlagt i aftalen. Udlejer har ret til at stille et andet udlejningskøretøj til rådighed end det udlejningskøretøj, der konkret er nævnt i lejeaftalen, såfremt det pågældende køretøj ikke afviger negativt for så vidt angår type, anvendelighed og udstyr, og såfremt muligheden for at bruge køretøjet til det i aftalen forudsatte formål ikke hæmmes. Har aftaleparterne ikke aftalt, at der skal stilles et fabriksnyt udlejningskøretøj til rådighed, har udlejer ret til at stillet et funktionsdygtigt, brugt udlejningskøretøj til rådighed.

(3) Udlejer udsteder ved lejemålets begyndelse en lejekontrakt, der sendes til lejer og som også uden underskrift udgør de specifikt aftalte vilkår for lejeaftalen. Indsigelser mod disse vilkår skal meddeles inden et lejet køretøj afhentes.

§ 2 Leje og vederlag
(1) Lejen er baseret på udlejers prisliste i den udgave, der er gyldig på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse for så vidt angår grundlejen og tillægsydelserne og aftales i lejeaftalen for perioden indtil den kontraktmæssige returnering af køretøjet. Betaling af grundlejen udgør lejers modydelse for at opnå ret til at bruge udlejningskøretøjet i lejeperioden. Aftales det i lejeaftalen, at udlejer skal levere yderligere tillægsydelser, anføres de omkostninger, der påløber i den forbindelse, som yderligere dele af lejen. Lejen består af det samlede beløb for grundlejen og det beløb, der skal betales for tillægsydelserne. I lejeaftalen anføres grundlejens størrelse og det beløb, der skal betales for eventuelt aftalte tillægsydelser, samt de til enhver tid gældende momssatser og beløb separat. Ændres momsen, reguleres lejen tilsvarende fra det tidspunkt, hvor den ændrede momssats træder i kraft, indtil tidspunktet for aftalens ophør.

(2) Aftales der telematikydelser, opkræves der én gang pr. udlejningskøretøj gebyrer for at gøre udlejningskøretøjet klar til brugen af telematiktjenesten jf. den prisliste, der er gældende på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse, og gebyrerne opkræves separat.

(3) Pligten til at betale lejen gælder senest fra leveringsdagen og ophører først, når udlejningskøretøjet returneres til udlejer incl. de papirer og det tilbehør, der er udleveret i forbindelse med udlevering af køretøjet. Lejen betales forud senest den tredje dag i hver måned. Erlægges betaling for sent, har udlejer ret til at kræve morarenter på 10 procentpoint over nationalbankens diskonto til enhver tid fra forfaldstidspunktet indtil datoen for modtagelse af betalingen, såfremt lejer ikke dokumenterer, at udlejer har lidt et mindre tab.

(4) Påløber der til klargøring af køretøjet efter indgåelse af lejeaftalen mellem lejer og udlejer yderligere skatter, afgifter eller andre beløb, som fastsættes af det offentlige, har udlejer ret til at videredebitere de meromkostninger, der opstår i den forbindelse, til lejer i henhold til stk. 1 – 3. Dette gælder også, såfremt de i stk. 1 nævnte skatter, afgifter eller andre beløb, som fastsættes af det offentlige, forhøjes efter indgåelse af aftalen mellem udlejer og lejer.

(5) Udlejer videredebiterer altid meromkostningerne i overensstemmelse med formålet og hensigten med den lovbestemmelse, som nyindførelsen eller forhøjelsen af skatter, afgifter eller andre beløb, som fastsættes af det offentlige, har hjemmel i. Forhin-drer en lovbestemmelse, at meromkostningerne videredebiteres til lejer, bortfalder udlejers ret til at videredebitere de pågældende meromkostninger. Udlejer har heller ikke ret til at videredebitere meromkostningerne, såfremt udlejer og lejer allerede på tidspunktet for indgåelse af aftalen mellem udlejer og lejer vidste, i hvilket omfang sådanne meromkostninger ville påløbe efter aftalens indgåelse.

§ 3 Sikkerhedsstillelse
Såfremt udlejer og lejer i lejeaftalen har aftalt, at der skal stilles sikkerhed, gælder følgende:

a) Før udlejningskøretøjet leveres, indbetaler lejer et depositum på - medmindre andet er aftalt i lejeaftalen - to gange den månedlige leje (grundleje og det beløb, der skal betales for tillægsydelser) plus moms. Udlejer har ret til at bruge af depositummet til fyldestgørelse af fordringer, som udlejer i forbindelse med lejeaftalen eller evt. andre aftaler har fået mod lejer i eller efter lejeperiodens ophør. Har udlejer brugt af depositummet, har lejer pligt til uden ugrundet ophold at retablere depositummet, således at det igen når den aftalte størrelse.

b) Ændres lejen i lejeaftalens løbetid, har lejer og udlejer pligt til at foretage en tilsvarende regulering af depositummet.

c) Depositummet skal indbetales i form af en overførsel til den depositumkonto, som udlejer oplyser ved lejeaftalens indgåelse. Udlejer er ikke forpligtet til at forrente beløbet.

d) Lejer kan også stille sikkerhed i form af en uigenkaldelig, ubetinget selvskyld-nerkaution på anfordringsvilkår, udstedt af en bank., Som kautionist kan alene indtræde et pengeinstitut, som har tilladelse til at drive virksomhed i Danmark.

e) Udlejer har ret til at nægte at levere udlejningskøretøjet, såfremt lejer ikke har indbetalt depositum. Har udlejer nægtet at levere udlejningskøretøjet, berører dette ikke lejers pligt til at betale lejen fra det tidspunkt, på hvilket levering ville have kunnet finde sted, såfremt depositummet var indbetalt rettidigt. Udlejers ret til at hæve aftalen uden varsel med øjeblikkelig virkning berøres ikke heraf.

f) Udlejer skal tilbagebetale depositummet en måned efter kontraktmæssig returnering af udlejningskøretøjet og fuldstændig udligning af eventuelle krav. Der kan eventuelt foretages delvis tilbagebetaling.

§ 4 Løbetid
(1) Lejeperioden følger den i lejeaftalen aftalte lejeperiode. Har parterne aftalt en bindende dato, hvor udlejningskøretøjet skal stå til rådighed, begynder lejemålet at løbe fra denne dato. I modsat fald begynder lejeperioden på dagen for levering til lejer. Lejeaftalen ophører, når den aftalte lejeperiode udløber. Fortsætter lejer med at bruge køretøjet efter udløbet af den aftalte lejeperio-de, anses lejeforholdet ikke for at være forlænget.

(2) Returnerer lejer ikke udlejningskøretøjet efter lejeforholdets ophør, kan udlejer i den periode, tilbageholdelsen varer, som godtgørelse forlange den aftalte leje eller den leje, som er sædvanlig for tilsvarende genstande på det pågældende sted. Udlejer er ikke udelukket fra at gøre yderligere tab gældende.

(3) Modtager lejer ikke køretøjet, eller returnerer lejer køretøjet før tid, har udlejer ret til at kræve, at aftalen opfyldes, eller til efter udløbet af en rimelig frist at træde tilbage fra aftalen og derudover forlange erstatning. Det er undtagelsesvist ikke nødvendigt at sætte en frist, såfremt aftalen ensidigt er bragt til ophør af lejer eller er bragt til ophør som følge af en ophævelse uden varsel med øjeblikkelig virkning fra udlejers side.

§ 5 Modtagelse af udlejningskøretøjet
(1) Lejer har pligt til at modtage udlejningskøretøjet uden ugrundet ophold, når der er givet meddelelse om, at det står til disposition på udlejers depot. Han forpligter sig desuden til at kontrollere, at udlejningskøretøjet ved modtagelsen er i stand svarende til udleveringsrapporten, og at tilbehøret forefindes. Udlejer udfærdiger en udleveringsrapport, som skal underskrives af begge aftaleparter. Lejer skal uden ugrundet ophold og inden 24 timer efter den gennemførte kontrol skriftligt give udlejer meddelelse om synlige mangler ved det lejede, såfremt manglerne ikke allerede er noteret i udleveringsrapporten. Senere reklamation er ikke mulig.

(2) Lejer kan kun modtage udlejningskøretøjet, når lejer kan identificeres entydigt. Dette skal i første omgang ske ved forelæggelse af gyldigt id-kort/pas tilhørende den afhentende chauffør. Desuden skal lejer være i besiddelse af en i Danmark godkendt, gyldig tilladelse til at føre det pågældende udlejningskøretøj. Er dokumenterne ikke tilstrækkelige som dokumentation, har udlejer ret til at nægte at udlevere udlejningskøretøjet og til, efter at have givet lejer en passende frist til at løse problemet, at træde tilbage fra lejeaftalen. Mod fremlæggelse af en fuldmagt har lejer ret til at lade udlejningskøretøjet modtage af en af lejer bemyndiget person. I dette tilfælde finder de ovenstående bestemmelser tilsvarende anvendelse.

(3) Udlejer leverer udlejningskøretøjet til lejer i trafiksikker og funktionsdygtig tilstand. Blev der i udleveringsrapporten noteret beskadigelser eller mangler, er udlejer kun forpligtet til at foretage afhjælpning, hvis brugen af udlejningskøretøjet og dets sikkerhed forringes som følge af manglerne.

§ 6 Returnering af udlejningskøretøjet
(1) Senest ved udgangen af den aftalte lejeperiode skal lejer returnere udlejningskøretøjet med samtlige papirer på køretøjet og det tilbehør, han har fået overladt - således som anført i udleveringsrapporten - til udlejer på depotet eller på et aftalt sted. Lejer har pligt til at returnere udlejningskøretøjet inden for udlejers åbningstider. Leverings- og returneringsdage er fulde lejedage.

(2) Lejer skal returnere udlejningskøretøjet i rengjort stand. Returnering skal ske i en stand, som svarer til udlejningskøretøjets udleveringsstand under hensyntagen til den slitage, der er opstået ved den kontraktmæssige brug. Sker returnering ikke i behørig stand, kan udlejer få de arbejder, der er nødvendige for at opnå en tilfredsstillende stand, foretaget og fakturere lejer omkostningerne. Udlejers erstatningskrav herudover berøres ikke heraf.

(3) Ved returneringen kontrolleres udlejningskøretøjet af udlejer, mens chaufføren er til stede. Resultatet af kontrollen skal nedfældes skriftligt og underskrives af aftaleparterne eller af de personer, som parterne har bemyndiget hertil. Er aftaleparterne ikke enige om udfærdigelsen af afleveringsrapporten, skal udlejningskøretøjet på en af parternes forlangende undersøges af en sagkyndig. Den sagkyndige skal, såfremt parterne ikke når til enighed herom, udpeges af Centralforeningen af autoreparatører i Danmark. Den sagkyndige skal derefter fastslå omfanget af manglerne og beskadigelserne og de anslåede udbedringsomkostninger samt det arbejdsteknisk fornødne tidsforbrug og notere dette i en rapport. Den sagkyndiges rapport er bindende for begge parter. Den sagkyndige bestemmer også, hvem der skal bære omkostningerne ved rapporten.

§ 7 Brug af udlejningskøretøjet
(1) Lejer har pligt til på enhver måde at beskytte udlejningskøretøjet mod overbelastning, at behandle det omhyggeligt og korrekt og til stadighed at overvåge det for så vidt angår trafik- og driftssikkerhed (dæktryk, bremser, dørlås etc.) og til kun at lade det betjene af instrueret personale, som er i besiddelse af den type kørekort, der er nødvendig til det lejede. Særligt skal lejer overholde de foreskrevne maksimale belastninger på aksler, nyttelast og belastning på koblingsanordningen samt trailerbundens bæreevne. Lejer garanterer, at han kun bruger egnede og tilladte trækkende køretøjer. Lejer er ansvarlig for samtlige tredjemands handlinger på de betingelser, der er fastsat i lovgivningen.

(2) Service, vedligeholdelse og istandsættelse af udlejningskøretøjet efter modtagelse hører ind under lejers opgaver og skal foretages af lejer på lejers regning, medmindre der i lejeaftalen udtrykkeligt er aftalt andet. Når disse arbejder udføres, må der alene anvendes fabriksnye, originale reservedele fra producenten eller reservedele af samme kvalitet som originale dele, som producenten har godkendt, samt smøremidler, som producenten har godkendt.

(3) Lejer er forpligtet til at holde udlejningskøretøjet i tilfredsstillende, trafiksikker stand. I den forbindelse skal producentens/leverandørens anvisninger for serviceeftersyn, pleje, drift og vedligeholdelse nøje følges. Lejer skal følgelig også på eget ansvar og for egen regning lade de serviceeftersyn, som anbefales jf. instruktionsbogen, samt de servicearbejder, der ifølge serviceeftersynet er nødvendige, udføre af en af producenten autoriseret forhandler eller servicepartner. Lejer er desuden forpligtet til at få foretaget de lovpligtige bilsyn af det lejede.

(4) Gøres der udlæg i eller beslaglægges udlejningskøretøjet hos lejer, skal lejer uden ugrundet ophold, senest inden højst 24 timer, i tekstform advisere udlejer herom. Lejer er ligeledes forpligtet til at underrette trejdemand om, at udlejer er ejer.

(5) Forandringer - også påskrifter - på udlejningskøretøjet må, med undtagelse af de nødvendige teknisk-funktionelle anordninger, kun foretages efter udlejers skriftlige godkendelse. Ejendomsretten til monterede reservedele overgår til ejeren af det lejede, uden at der betales godtgørelse herfor. Lejer er dog, undtagen ved sliddele, berettiget til for egen regning at retablere den tidlige-re tilstand.

(6) Udlejningskøretøjet må alene bruges i det geografiske Europa (incl. den europæiske del af Rusland), medmindre parterne skriftligt har aftalt andet. Lejer skal overholde de lovbestemmelser og øvrige relevante bestemmelser, der gælder i de lande, i hvilke køretøjet bruges.

(7) Lejer forpligter sig til ikke at læsse materiale, som kan hæmme udlejningskøretøjets anvendelse til transport af andre varer eller gøre det ubrugeligt hertil.

(8) Lejer friholder udlejer for alle erstatningskrav, omkostninger, gebyrer og bøder - uanset det retlige grundlag - som er et resultat af brugen af udlejningskøretøjet, herunder evt. skader på gods. Med hensyn til et eventuelt regreskrav mod de indregistrerede ejere eller førere af det trækkende køretøj, der er sat ind foran køretøjet (i skadestilfælde), er lejer i leje- og brugsperioden forpligtet til at dokumentere den indregistrerede ejers og førers registreringsnummer, navn og adresse samt tidspunktet for og varighed af brugen af de pågældende trækkende køretøjer. Samtlige oplysninger skal på forlangende udleveres til udlejer, såfremt udlejer har en berettiget interesse heri.

§ 8 Ret til besigtigelse, undersøgelse og konkretisering af det lejede

Udlejer er til enhver tid berettiget til at besigtige udlejningskøretøjet eller til at lade det besigtige af en hertil bemyndiget person. Udlejer har til enhver tid ret til selv at undersøge udlejningskøretøjet efter forudgående aftale med lejer eller til at lade det undersøge af en hertil bemyndiget person. Lejer er forpligtet til på forespørgsel at underrette udlejer om, hvor udlejningskøretøjet er placeret, og hvor det bruges, og til inden for rammerne af sine muligheder at støtte udlejer, herunder særligt give udlejer adgang til køretøjet. Ved overladelse af køretøjet til lejer sker der ingen konkretisering af objektet. Udlejer forbeholder sig ret til i aftalens løbetid at erstatte det køretøj, der er overladt til lejer, med et tilsvarende køretøj.

§ 9 Telematikydelser
Udlejer har udstyret en del af sine udlejningskøretøjer med telematiksystemer og stiller efter særskilt aftale supplerende telematikydelser til rådighed for lejerne. De telematikbokse, der er nødvendige hertil, installeres af udlejer i udlejningskøretøjerne. Denne telematikboks må kun anvendes i forbindelse med de telematikydelser, som udlejer tilbyder. Dette gælder også for et SIM-kort, som er stillet til rådighed af udlejer. Brug der går herudover, er udtrykkeligt forbudt. Lejer forpligter sig til at behandle telematikboksen med omhu og til at undlade at foretage tekniske forandringer og ombygninger eller foranstaltninger, som kan påvirke telematikboksens funktionsevne. Lejer skal forhindre uautoriseret adgang og forhindre, at ubekendte tredjemænd bruger telematikboksen. Beskadiges telematikboksen og/eller SIM-kortet efter en ulykke, tyveri eller i et andet tilfælde, eller er boksens funktionsevne nedsat, skal lejer uden ugrundet ophold underrette udlejer. Det er principielt forbudt at foretage indgreb i telematikboksen, og indgreb foretaget i undtagelsestilfælde kræver udlejers skriftlige bekræftelse.


§ 10 Risiko og forsikring
(1) Fra udlejningskøretøjets levering bærer lejer risikoen for lejen og risikoen for det lejede, herunder særligt risikoen for det lejedes undergang, bortkomst, beskadigelse og dermed for bortfald af køretøjets brugsegnethed og risikoen for værditab. De ovenfor nævnte begivenheder fritager ikke lejer fra at opfylde sine forpligtelser i henhold til lejeaftalen, særligt ikke fra forpligtelsen til at betale lejen.

(2) Lejer er forpligtet til for egen regning at tegne en fuld kaskoforsikring for udlejningskøretøjet for lejeperioden og til at holde forsikringen i kraft i hele lejeperioden. Den fulde kaskoforsikring skal mindst dække følgende risici: brand, tyveri, hærværk, total-skade, forlis, skader forårsaget af fremmedlegemer, bortkomst samt de risici, som følger af arten af de transporter, som lejer gennemfører. Krav i henhold til denne fulde kaskoforsikring tiltransporteres allerede nu udlejer. Udlejer accepterer hermed denne transport. Lejer skal i egnet form over for udlejer dokumentere, at der er tegnet fuld ansvars- og kaskoforsikring, og dokumentere de til enhver tid foretagne præmiebetalinger. Opfylder lejer ikke denne forpligtelse, eller opfylder den eksisterede forsikringsdækning ikke disse krav, hæfter alene lejer ubetinget herfor.

(3) Indtræder der en skade, har lejer pligt til uden ugrundet ophold at underrette udlejer skriftligt om skadens art og opståen og til efter aftale med udlejer at gøre alle krav, der kan udledes af de ovennævnte forsikringsaftaler, gældende over for forsikringsselskaberne med det fornødne pres - eventuelt også ved anlæggelse af retssag. Ved et tyveri eller anden bortkomst af udlejningskøretøjet, af dele af udlejningskøretøjet eller af tilbehør til udlejningskøretøjet og ved indbrud i udlejningskøretøjet skal lejer uden ugrundet ophold sørge for, at politiet optager rapport, ligesom lejer efterfølgende uden ugrundet ophold, dog senest efter 24 timer, skal informere udlejer i form af fremlæggelse af politiets kvittering. Ved uheld (undtagen ved bagatelskader, hvor reparationsomkostningerne forventes at ligge under € 500,- netto) har lejer pligt til at underrette politiet og til at udfærdige en udførlig, skriftlig skadesrapport med oplysning om de involverede personer/køretøjer og eventuelle vidner. Lejer skal træffe alle de foranstaltninger, der kan tjene til og fremme opklaringen af den skadevoldende begivenhed, og som kan tjene til at afværge tredjemands krav og til at gøre udlejers egne krav gældende.

(4) Eventuelle erstatningskrav, som lejer måtte have mod tredjemand, tiltransporterer lejer allerede nu udlejer, i det omfang sådanne krav også tilkommer udlejer over for lejer. Udlejer accepterer hermed denne transport.

(5) Udbetalinger til udlejer i henhold til ovennævnte forsikringer modregnes i de ydelser, som lejer skal betale.

(6) Skader på udlejningskøretøjet skal, efter at udlejer har frigivet udlejningskøretøjet, afhjælpes fagligt korrekt af lejer, idet der alene må anvendes fabriksnye, originale reservedele. Udbedres skaderne af udlejer, bærer lejer de af udlejer videredebiterede omkostninger.

§ 11 Registreringsafgifter / andre gebyrer, afgifter etc.
Hvis der indføres afgifter på registrering eller brug af det lejede, er lejer forpligtet til at afholde disse afgifter eller godtgøre udlejer disse i tillæg til den aftalte leje.

§ 12 Fremleje
(1) Fremleje af udlejningskøretøjet må kun ske efter forudgående skriftligt samtykke fra udlejers side. Det samme gælder for en anden form for overladelse af udlejningskøretøjet. Sker der efter indhentelse af udlejers samtykke fremleje eller vederlagsfri overladelse af brugsretten til køretøjet, er lejer fortsat forpligtet over for udlejer i fuldt, kontraktmæssigt omfang.

(2) Udlejer kan tilbagekalde sin tilladelse til at overlade brugsretten til køretøjet,uden at angive nogen grund hertil.

(3) Før lejer overlader brugsretten til tredjemand, skal lejer meddele udlejer dette med oplysning om tredjemand og det forventede formål og den forventede brugstid med at overlade brugsretten. I den forbindelse skal fremlejekontrakten - med undtagelse af bestemmelserne om lejen i henhold til fremlejeaftalen – forelægges for udlejer.

(4) I tilfælde af fremleje tiltransporterer lejer herved de fordringer og krav herudover, som lejer måtte få mod fremlejer i henhold til fremlejekontrakten, incl. lejers evt. depositum hos fremlejeren til sikring af fordringer vedrørende manglende betaling af leje og udlejers krav herudover. Udlejer accepterer hermed denne transport. Lejer har fortsat ret til at indkassere forfaldne fordringer i henhold til fremlejeforholdet, indtil udlejer tilbagekalder sin tilladelse.

(5) Lejer er ansvarlig for enhver form for culpa, der kan tilregnes den tredjemand, til hvem brugsretten til det lejede er overdraget, og som måtte opstå ved brugen af det lejede.

§ 13 Ansvar
(1) Udlejer hæfter begrænset efter produktansvarslovens bestemmelser og begrænset til producenternes eller egen produktansvarsforsikring og ikke derudover. Udlejer oplyser på anfordring fra en lejer hvilke produktansvarsvilkår, der er gældende.

(2) Ved uagtsom eller let uagtsom misligholdelse af en pligt, som er væsentlig for opfyldelse af aftalens formål (kardinalpligt), er udlejers ansvar beløbsmæssigt begrænset til det tab, som ud fra den pågældende transaktions art er forudsigeligt og typisk.

(3) Såfremt udlejers ansvar jf. stk. 2 er begrænset, gælder derudover følgende ansvarsbegrænsning:
a) Udlejers ansvar begrænses for så vidt angår Skadeserstatning ud over ydelsen til 5 % og for så vidt angår skadeserstatning i stedet for ydelsen til 15% af værdien af den pågældende ydelse.
b) Erstatningskravet samt kravet på erstatning for de af lejer forgæves afholdte omkostninger er, i det omfang der foreligger leveringsumulighed fra udlejers side, begrænset til 10 % af værdien af den pågældende ydelse.

(4) De ansvarsbegrænsninger, der fremgår af stk. 2 og 3, gælder ikke, såfremt udlejer svigagtigt har fortiet en mangel eller har påtaget sig en garanti for varens beskaffenhed.

(5) Udlejer bærer ikke noget ansvar herudover.

(6) Foranstående ansvarsbegrænsning gælder også for det personlige ansvar, der påhviler udlejers medarbejdere, repræsentanter og organer.

(7) I henseende til ansvaret i forbindelse med telematikydelserne gælder desuden følgende:
Har udlejer ikke handlet culpøst, hæfter udlejer ikke i de tilfælde, hvor telematikydelserne hæmmes som følge af atmosfæriske betingelser og topografiske tilstande eller på grund af forhindringer (broer, tunneller, bygninger osv.). Det samme gælder for faktorer, som udlejer ikke kan påvirke, særligt ved forstyrrelser af internettet eller overbelastning af mobiltelefonoperatørens /roamingpartnerens net. Kan telematiktjenesteydelserne midlertidigt ikke udnyttes fuldt ud som følge af softwareopdateringer, service- og/eller reparationsarbejder, hæfter udlejer kun i de tilfælde, hvor udlejer ikke rettidigt har underrettet lejer om de planlagte arbejder.

§ 14 Betalingsbetingelser, modregning, forsinkelse
(1)  Lejer har ingen modregningsadgang for nogen krav mod udlejer medmindre lejer har opnået endelig eksigibel dom herfor og udlejer trods dette ikke har opfyldt kravet. Lejer har dog aldrig modregningsadgang i udlejers krav som er opstået inden endelig dom over udlejer er opnået.

(2) Både i tilfælde, hvor der foreligger en overhængende fare for udlejningskøretøjet, og i tilfælde, hvor der foreligger en væsentlig grund i form af en grund, der berettiger til at hæve aftalen uden varsel med øjeblikkelig virkning, har udlejer trods det bestående lejeforhold ret til at tage køretøjet i sin direkte besiddelse for lejers regning til sikkerhed for sine krav. Såfremt der ved en sådan besiddelsestagelse er gods på køretøjet, er udlejer berettiget til at tilbageholde godset indtil lejer har opfyldt sin forpligtelse overfor udlejer. Herved bærer alene lejer risikoen for godsets forringelse eller fordærv.

§ 15 Opsigelse
(1) Er der mellem parterne aftalt en lejeperiode, ophører lejeforholdet, når den aftalte lejeperiode udløber. I den kontraktligt aftalte løbetid kan lejeforholdet ikke opsiges på normale vilkår.

(2) Parterne har, uanset dette, ret til at bringe lejeforholdet til ophør uden varsel med øjeblikkelig virkning, såfremt der foreligger en væsentlig grund. Der foreligger altid en væsentlig grund, såfremt det på grund af en af parternes pligtstridige adfærd er urimeligt at forlange, at den opsigende part fortsætter lejeaftalen. Derudover gælder særligt følgende som væsentlig grund til opsigelse fra udlejers side:

a) såfremt lejer anvender udlejningskøretøjet i strid med aftalen,

b) såfremt lejer kommer i restance med en lejebetaling og ikke udligner restancen inden for to dage efter at have modtage en rykker med en yderligere frist på 2 dage for betaling. Denne ret til at opsige hindrer ikke udlejer i at gøre brug af sine rettigheder jf. § 16, stk. 2 i disse ABU,

c) såfremt lejer trods advarsel ikke inden for en rimelig frist opfylder en anden, væsentlig kontraktlig forpligtelse i henhold til denne aftale, herunder særligt sin forsikringspligt jf. § 11, stk. 2 i disse ABU,

d) såfremt lejer skal afgive en insolvenserklæring (eller en tilsvarende erklæring), har indledt en udenretlig proces, der skal tjene til gældssanering, der afsiges rekonstruktionskendelse eller konkursdekret over lejer der er indtrådt en væsentlig forværring i lejers formueforhold, og betaling af lejen derfor er i fare, eller der er indledt andre retssikrende foranstaltninger mod lejer.

(3) I tilfælde af udlejningskøretøjets hændelige undergang, bortkomst, totalskade eller betydelig beskadigelse har begge parter ret til at opsige lejeaftalen.

(4) Har parterne ikke aftalt nogen lejeperiode, kan lejeforholdet ved en lejeperiode på op til tre måneder opsiges med en frist på fem hverdage. Ved en lejeperiode på op til 6 måneder kan lejeforholdet opsiges med en frist på en måned. Ved en lejeperiode på op til 12 måneder kan lejeforholdet opsiges med en frist på to måneder. Overstiger lejeperioden 12 måneder, kan lejeforholdet opsiges med en frist på tre måneder.

(5) Lejeforholdet kan kun opsiges skriftligt.

(6) Skyldes opsigelsen en adfærd, som lejer er ansvarlig for, er lejer erstatningspligtig. Dette gælder også i tilfælde af opsigelse jf. § 17, stk. 2 d) i denne aftale. Såfremt udlejer ikke dokumentere et større tab, eller såfremt lejer ikke dokumenterer et mindre tab, kan udlejer som erstatning forlange den leje, som uden opsigelse skulle have været betalt i den aftalte lejeperiode.

§ 16 Databeskyttelse
(1) Udlejer registrerer, bearbejder og bruger personrelaterede data om lejer med henblik på afvikling af lejeaftalen i sin egenskab af ansvarlig instans i henhold til Persondataloven.

(2) Der henvises til, at det kan forekomme, at personrelaterede kontraktdata videregives til relevante myndigheder, såfremt dette er nødvendigt for at varetage udlejers berettigede interesser eller for at forfølge lovovertrædelser, og der ikke er nogen grund til at antage, at lejer har en legitim interesse i at udelukke, at data videregives.

(3) Udlejer har udstyret en del af sine udlejningskøretøjer med telematiksystemer. Med henblik på varetagelse af sine berettigede interesser har udlejer ret til i undtagelsestilfælde at registrere, lagre, ændre eller videregive udlejningskøretøjets telematikdata så længe og i det omfang, det er nødvendigt for at varetage sådanne interesser. Det antages, at der foreligger en berettiget interesse, såfremt der enten foreligger de forudsætninger, som ville berettige udlejer til at hæve aftalen uden varsel med øjeblikkelig virk-ning jf. § 17, stk. 2, eller såfremt køretøjet er bortkommet eller blevet stjålet.

(4) Lejer kan jf. lovbestemmelserne forlange oplysning om de data, der er lagret om hans person, formålet med lagringen og deres oprindelse. Desuden har lejer jf. lovbestemmelserne ret til berigtigelse, spærring og sletning af de personrelaterede data. En sådan forespørgsel eller anmodning fra lejers side om berigtigelse, spærring eller sletning af de personrelaterede data kan foretages via de i lejeaftalen nævnte kontaktdata eller via enhver instans, som jf. denne bestemmelser har lagret dataene.

§ 17 Afsluttende bestemmelser
(1) Værneting for alle eventuelle tvister, der måtte udspringe af forretningsforholdet mellem udlejer og lejer er udlejers hjemting.

(2) Relationerne mellem udlejer og lejer er alene underlagt dansk ret. FN‘s konvention om internationale løsørekøb af 11. april 1980 (CISG) finder ikke anvendelse.

(3) Indeholder lejeaftalen eller disse ABU uregulerede forhold, anses til udfyldning af disse uregulerede forhold de retligt gyldige ordninger for at være aftalt, som aftaleparterne ud fra aftalens økonomiske målsætninger og formålet med disse ABU ville have aftalt, såfremt de havde kendt det uregulerede forhold.

© 2015 Krone Fleet Danmark A/S · Kilen 5 · DK – 6330 Padborg · Tlf. +45 74301111 ·  salgs og leveringsbetingelser ·  Impressum ·  Databeskyttelse