Krone Fleet Logo Krone Fleet Logo

Almindelige forretningsbetingelser

§ 1 Anvendelsesområde KRONE FLEET Danmark A/S (CVR-nr. 21507695) (herefter ”KRONE FLEET”) lægger udelukkende nedenstående forretningsbetingelser til grund for alle sine tilbud og ydelser. Disse forretningsbetingelser udgør en integreret del af alle aftaler, som KRONE FLEET indgår med sine kunder. De gælder også for alle fremtidige aftaler med kunderne, uden at det er nødvendigt at aftale dette særskilt. Afvigende aftalebetingelser fra kundens side eller andre afvigende aftalevilkår skal nedfældes i en skriftlig aftale med KRONE FLEET herom, for at være bindende mellem parterne. Ved accept af KRONE FLEETS ydelser uden forbehold erklærer kunden, at kunden er indforstået med, at disse forretningsbetingelser indgår som en del af aftalegrundlaget.

§ 2 Indgåelse af en lejeaftale / udlejningskøretøj Ved indgåelsen af en lejeaftale med KRONE FLEET får kunden ret til at bruge udlejningskøretøjet i den periode, der er aftalt i lejeaftalen og i det omfang, der er fastlagt i aftalen. I stedet for det konkrete udlejningskøretøj, der er nævnt i aftalen, har KRONE FLEET under hensyntagen til, hvad der konkret er rimeligt, ret til at udlevere andet udlejningskøretøj af samme art og kvalitet, som kan opfylde formålet med lejen, til kunden.

Har parterne ikke aftalt, at der skal udleveres et fabriksnyt udlejningskøretøj, anerkender kunden, at der sker kontraktmæssig opfyldelse af aftalen ved, at kunden får udleveret et brugt udlejningskøretøj, som kan opfylde formålet med lejen, og som er trafiksikkert.

KRONE FLEET har ret til også i lejeperioden at udskifte det udlejningskøretøj, som kunden har fået udleveret, med et andet udlejningskøretøj af samme art og kvalitet, som kan opfylde formålet med lejen.

§ 3 Leje og tillægsydelser / ansvar for motorkøretøjer / fri km / driftstimer Den samlede leje, som kunden skal betale, består af den grundleje, som er aftalt med kunden i lejeaftalen, og lejen for yderligere tillægsydelser, som skriftligt er aftalt mellem KRONE FLEET og kunden. Grundlejen omfatter udlevering af udlejningskøretøjet med henblik på kontraktmæssig brug.

Er udlejningskøretøjet et køretøj, for hvilket der ifølge lovbestemmelser i registreringslandet eller i de lande, hvor udlejningskøretøjet er i drift, skal tegnes ansvarsforsikring, er kunden forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for køretøjet.

Er der med kunden kontraktligt aftalt et bestemt antal frie kilometer eller et bestemt antal driftstimer (f.eks. for køleaggregater), dækker grundlejen kun disse skriftligt aftalte frie kilometer / driftstimer. KRONE FLEET har ret til at opkræve betaling fra kunden for kilometer / driftstimer, der går ud over det skriftligt aftalte omfang, i en størrelsesorden svarende til den godtgørelse for merforbrug, der er aftalt i lejeaftalen. Har parterne ikke truffet bestemmelser herom i lejeaftalen, har KRONE FLEET under hensyntagen til, hvad der konkret er rimeligt, ret til at opkræve rimelige tillæg til grundlejen.

Grundlejen dækker ikke, at udlejningskøretøjet udstyres med et telematiksystem (GPS). Skal udlejningskøretøjet udstyres hermed mod betaling af et tillæg til grundlejen, skal der indgås skriftlig aftale herom mellem KRONE FLEET og kunden.

Grundlejen indeholder heller ikke kaskodækning af udlejningskøretøjet eller forsikringsdækning mod skader på dæk (dækforsikring).

Ydelser ud over dem, der er dækket af grundlejen, er kun gyldigt aftalt mellem KRONE FLEET og kunden, såfremt de pågældende tillægsydelser og den pågældende tillægsleje udtrykkeligt er indeholdt og anført i lejeaftalen.

For så vidt angår grundlejen, lejen for tillægsydelser og den heraf følgende samlede leje er der tale om nettobeløb, der skal tillægges lovpligtig moms.

§ 4 Betalingsbetingelser / forfaldstidspunkt / debiteringsfuldmagt / modregning Kunden har pligt til at betale den samlede leje i den lejeperiode, der skriftligt er aftalt, også selv om kunden først overtager udlejningskøretøjet på et senere tidspunkt, og dette ikke skyldes KRONE FLEETS forhold. Returnerer kunden ikke udlejningskøretøjet inkl. alle papirer på køretøjet i fuldstændig form ved lejeperiodens skriftligt aftalte ophør, har kunden pligt til at betale en godtgørelse for brug svarende til den samlede aftalte leje indtil tidspunktet for faktisk returnering af udlejningskøretøjet til KRONE FLEET. KRONE FLEET forbeholder sig ret til at gøre tab herudover gældende.

Den samlede leje betales månedligt forud og forfalder til betaling senest den 3. kalenderdag i en måned. Er kunden i restance, forpligter kunden sig til at betale morarenter med 1,8% per påbegyndt måned samt rykkergebyrer mv. i henhold til gældende ret. KRONE FLEET forbeholder sig ret til at gøre tab herudover gældende.

Kunden forpligter sig til på forlangende at give KRONE FLEET debiteringsfuldmagt til at hæve de samlede, løbende lejebeløb fra kundens konto via for eksempel Leverandørservice, der udbydes af Nets og til at betale et fast beløb på kr. 190,00 til KRONE FLEET til dækning af administrationsomkostninger i forbindelse med hver tilbageførsel, som skyldes kundens forhold.

Kunden kan kun foretage modregning med fordringer, der er fastslået ved endelig dom eller med ubestridte fordringer i KRONE FLEETS fordringer. Kunden har ingen tilbageholdsret i udlejningskøretøjet eller i forfaldne lejebeløb / godtgørelser for brug.

§ 5 Sikkerhedsstillelse For alle KRONE FLEETS eksisterende og fremtidige fordringer hidrørende fra samtlige forretninger med kunden skal kunden på KRONE FLEETS anfordring for hvert udlejningskøretøj stille en sikkerhed, som svarer til to måneders samlet leje med tillæg af lovpligtig moms. KRONE FLEET er berettiget til at kræve sikkerheden stillet på et hvilket som helst tidspunkt i lejeaftalens løbetid.

Alt efter hvad KRONE FLEET vælger, skal kunden stille sikkerhed enten i form af betaling eller ved fremlæggelse af en ubetinget, tidsubegrænset, uigenkaldelig selvskyldnerkaution på anfordringsvilkår, udstedt af et af KRONE FLEET godkendt bank under frafald af indsigelser om forudgående søgsmål og om, at fordringen kan anfægtes, og at det er muligt at foretage modregning. Betales et beløb i henhold til sikkerheden, forrentes dette ikke af KRONE FLEET.

Har kunden ikke stillet den aftalte sikkerhed på det af KRONE FLEET foreskrevne forfaldstidspunktet, har KRONE FLEET ret til at nægte at udlevere udlejningskøretøjet og fremtidige udlejningskøretøjer til kunden.

Så længe forretningsforholdet med kunden består, har KRONE FLEET til enhver tid ret til at trække på sikkerheden for så vidt angår alle forfaldne fordringer hidrørende fra forretningsforholdet. Trækker KRONE FLEET på sikkerheden, har kunden pligt til på KRONE FLEETS første anfordring inden fem hverdage at retablere den stillede sikkerhed, således at den igen når op på det aftalte beløb, hvilket efter KRONE FLEETS valg enten kan ske ved betaling eller ved fremlæggelse af en yderligere selvskyldnerkaution, der opfylder de ovenfor anførte krav.

Kundens krav på afregning og tilbagebetaling / returnering af den pågældende sikkerhed forfalder senest efter udløbet af ni måneder fra tidspunktet for returnering af det pågældende udlejningskøretøj.

§ 6 Løbetid / automatisk forlængelse af aftalen En lejeaftale indgås med kunden med den løbetid, der er aftalt i lejeaftalen. Har KRONE FLEET med kunden aftalt en bindende dato, hvor udlejningskøretøjet skal stilles til rådighed, begynder lejemålet at løbe fra denne dato. Lejeforholdet ophører, når den skriftligt aftalte lejeperiode udløber.

For lejeforhold med en skriftlig aftalt løbetid på mindst seks måneder gælder følgende: Returnerer kunden ikke udlejningskøretøjet ved udløbet af den aftalte lejeperiode, forlænges lejeforholdet automatisk igen og igen på de hidtidige betingelser, og hver gang igen med den oprindeligt skriftligt aftalte løbetid, såfremt lejeforholdet ikke er opsagt af en af aftalens parter med en frist på to måneder til det senest aftalte udløbstidspunkt.

Fortsætter kunden med at bruge udlejningskøretøjet, efter at aftalen er ophørt ved opsigelse, ved aftalens udløb eller ved ophævelse, indgås der ikke dermed et nyt lejeforhold. Kunden har pligt til at betale en godtgørelse for brug svarende til den aftalte samlede leje indtil tidspunktet for den faktiske returnering af udlejningskøretøjet til KRONE FLEET. KRONE FLEET forbeholder sig ret til at gøre tab herudover gældende.

§ 7 Overtagelse og returnering af udlejningskøretøjet / Firmanavnetræk på udlejningskøretøjet / Undladelse af overtagelse af udlejningskøretøjet Kunden har pligt til at overtage udlejningskøretøjet ved starten af den skriftligt aftalte lejeperiode på det aftalte KRONE FLEET-depot og til at kontrollere udlejningskøretøjets stand. I forbindelse med overtagelsen af udlejningskøretøjet udfærdiger KRONE FLEET en udleveringsrapport med fotodokumentation, som dokumenterer udlejningskøretøjets stand ved overtagelsen. Udleveringsrapporten fremsendes til kunden senest den førstkommende hverdag efter udlejningskøretøjets overtagelse. Kunden er forpligtet til at skriftligt at reklamere over for KRONE FLEET inden for 24 timer efter at udleveringsrapporten er blevet fremsendt til kunden, hvis kunden ikke er enig i udleveringsrapportens indhold. Reklamerer kunden ikke inden for den anførte frist, lægges det til grund, at udlejningskøretøjet er udleveret i den stand, som er dokumenteret i udleveringsrapporten.

Kunden kan kun overtage udlejningskøretøjet, når kunden eller en af kunden bemyndiget repræsentant kan identificeres entydigt. Derfor har kunden eller den af kunden bemyndigede repræsentant pligt til ved overtagelse af udlejningskøretøjet at forelægge gyldigt id-kort og et originalt gyldigt førerbevis. Kunden skal sørge for, at en af kunden udpeget repræsentant fremlægger fuldmagt ved overtagelse af udlejningskøretøjet. Tilsidesætter kunden disse forpligtelser, har KRONE FLEET ret til at nægte at udlevere udlejningskøretøjet og til efter udløb af en passende frist til korrekt overtagelse af udlejningskøretøjet at ophæve aftalen.

Kunden har pligt til at returnere udlejningskøretøjet ved udgangen af den skriftlig aftalte lejeperiode på det aftalte KRONE FLEET-depot inden for åbningstiden. I forbindelse med returnering af udlejningskøretøjet udfærdiger KRONE FLEET en indleveringsrapport, som dokumenterer udlejningskøretøjets stand ved returneringen. Indleveringsrapporten fremsendes til kunden hurtigst muligt efter returnering. Kunden er forpligtet til at skriftligt at reklamere over for KRONE FLEET inden for 24 timer efter at indleveringsrapporten er blevet fremsendt til kunden, hvis kunden ikke er enig i indleveringsrapportens indhold. Reklamerer kunden ikke inden for den anførte frist, lægges det til grund at udlejningskøretøjet er returneret i den stand, som er dokumenteret i indleveringsrapporten. Kunden eller den af kunden bemyndigede repræsentant har pligt til også ved returneringen at fremlægge et gyldigt id-kort og en fuldmagt fra kunden.

Kunden skal returnere udlejningskøretøjet rengjort og i en stand, som afspejler kontraktmæssig brug i lejeperioden. Returneres udlejningskøretøjet ikke i kontraktmæssig stand, har KRONE FLEET ret til at retablere udlejningskøretøjets kontraktmæssige stand for kundens regning og til at kræve de hertil nødvendige omkostninger betalt af kunden.

I forbindelse med returnering af udlejningskøretøjet skal kunden for egen regning fjerne en eksisterende individuel påskrift på udlejningskøretøjet med kundens eget firmalogo eller firmanavnetræk eller for egen regning udskifte de pågældende dele af udlejningskøretøjet, såfremt fjernelse heraf ikke kan ske, uden at udlejningskøretøjet eller dele heraf beskadiges. En returnering af udlejningskøretøjet med en individuel påskrift kræver KRONE FLEETS samtykke. I så tilfælde overdrager kunden allerede samtidig med returneringen af udlejningskøretøjet alle brugsrettigheder til den individuelle påskrift, som forefindes på udlejningskøretøjet ved dettes returnering – herunder den ubegrænsede ret til at overdrage disse brugsrettigheder til tredjemand – til KRONE FLEET, som accepterer denne overdragelse. Samtidig frafalder kunden ved returneringen af udlejningskøretøjet allerede hermed over for KRONE FLEET ethvert krav i forbindelse med KRONE FLEETS eller anden tredjemands fremtidige brug af udlejningskøretøjet med den individuelle påskrift, herunder alle varemærke-, ophavs-, navne- og andre immaterielle ejendomsrettigheder, som måtte komme i betragtning, samt alle øvrige dermed forbundne rettigheder; KRONE FLEET accepterer kundens frakald af krav.

Undlader kunden at overtage udlejningskøretøjet, eller returneres udlejningskøretøjet før udløbet af den kontraktligt aftalte løbetid, har KRONE FLEET fortsat krav på betaling af lejen for den skriftligt aftalte løbetid.

§ 8 Brug af udlejningskøretøjet / lovpligtigt syn / anvendelsessted Kunden må kun anvende udlejningskøretøjet til det skriftligt aftalte formål og skal ved udlejningskøretøjets drift iagttage den fornødne omhu. Kunden har navnlig pligt til løbende at kontrollere udlejningskøretøjets drifts- og trafiksikkerhed, til kun at lade udlejningskøretøjet betjene af instruerede, kompetente personer, til at overholde foreskrevne maksimale belastninger på aksler, nyttelast og belastning på koblingsanordningen samt trailerbundens bæreevne, og til ved brug af udlejningskøretøjet kun at anvende egnede og godkendte trækkende køretøjer.

Kunden må ikke uden samtykke fra KRONE FLEET, der som minimum skal være afgivet skriftligt, benytte udlejningskøretøjet til materialer eller anden last, som kan medføre begrænsninger i brugen af udlejningskøretøjet til den formålsbestemte transport af anden last.

Ændringer af - herunder påskrifter på - udlejningskøretøjet må kunden kun foretage efter KRONE FLEETS forudgående samtykke, der som minimum skal afgives skriftligt.

Kunden skal overholde fristerne for og for egen regning lade de periodiske bilsyn af udlejningskøretøjet foretage, som KRONE FLEET har givet meddelelse om.

Udlejningskøretøjet må alene bruges i det geografiske Europa inkl. den europæiske del af Rusland.

§ 9 Ret til besigtigelse KRONE FLEET har til enhver tid ret til at besigtige og undersøge udlejningskøretøjet eller til at lade det besigtige og undersøge af en hertil bemyndiget person. Kunden har pligt til på forlangende at underrette KRONE FLEET om udlejningskøretøjets aktuelle position og til at give KRONE FLEET adgang til udlejningskøretøjet.

§ 10 Telematiksystem (GPS) Er det med kunden aftalt, at udlejningskøretøjet skal udstyres med et telematiksystem (GPS), installeres det hertil nødvendige udstyr af KRONE FLEET i udlejningskøretøjet. Kunden har pligt til kun at anvende udstyret og det SIM-kort, som KRONE FLEET har stillet til rådighed, til kontraktmæssige formål og til at undlade at foretage indgreb i eller ombygninger eller andre tekniske ændringer af udstyret. I tilfælde af beskadigelse, tyveri eller anden skadelig påvirkning af udstyret eller SIM-kortet har kunden pligt til uden ugrundet ophold at underrette KRONE FLEET.

§ 11 Forsikring / kaskodækning / dækforsiking / selvrisiko / skadestilfælde Er udlejningskøretøjet et køretøj, for hvilket der ifølge lovbestemmelser i registreringslandet eller i de lande, hvor udlejningskøretøjet er i drift skal tegnes ansvarsforsikring, har kunden pligt til at tegne ansvarsforsikring for køretøjet.

Kunden har pligt til at tegne en passende kaskoforsikring for udlejningskøretøjet. Dette kan ske enten via skriftlig aftale mellem KRONE FLEET og kunden herom mod betaling af ekstra leje eller ved fremlæggelse af dokumentation for en kaskoforsikring af udlejningskøretøjet, som kunden har tegnet andetsteds.

Kunden kan ved indgåelse af skriftlig aftale med KRONE FLEET herom mod betaling af ekstra leje tegne forsikring mod skader på dæk (dækforsikring). KRONE FLEET har ret til at opsige denne skriftlige aftale om dækforsikring med en frist på en måned til udgangen af en måned, såfremt KRONE FLEETS samlede omkostninger i henhold til den aftale om dækforsikring, der er indgået med kunden, i løbet af seks på hinanden følgende måneder overstiger 80% af den tillægsleje, der skal betales for denne periode.

Er der med kunden aftalt en selvrisiko pr. skadestilfælde, hæfter kunden for hver enkelt skade i et omfang svarende til selvrisikoen.

Ved ethvert skadestilfælde, tyveri eller anden bortkomst af udlejningskøretøjet har kunden pligt til straks at underrette politiet og til at blive på stedet, indtil politiet ankommer. Kunden har pligt til at notere navne, adresser og registreringsnumre på alle involverede personer og køretøjer samt navne og adresser på alle vidner og til at udfærdige en fuldstændig skadesrapport inkl. en tegning over uheldet samt til uden ugrundet ophold ved fremsendelse af disse fuldstændige bilag at underrette KRONE FLEET om skadestilfældet, tyveriet eller anden bortkomst af udlejningskøretøjet. Kunden må ikke afgive en erklæring om skyld eller ved andre udtalelser eller indrømmelser afgive erklæringer vedrørende skyldspørgsmålet.

I tilfælde af skade har kunden pligt til som minimum skriftligt for så vidt angår det trækkende køretøj at dokumentere registreringsnummeret, ejerens og førerens navn og adresse, samt hvornår og hvor længe det trækkende køretøj har været benyttet til udlejningskøretøjet og til på KRONE FLEETS forlangende uden ugrundet ophold at oplyse herom, således at eventuelle regreskrav kan gøres gældende.

§ 12 Skatter / afgifter / bøder / gebyrer Hvis der med kundens drift af udlejningskøretøjet er forbundet skatte-, afgiftspligt eller anden betalingspligt til det offentlige, eller overtrædes lovbestemmelser, navnlig færdselsregler eller administrative bestemmelser, i den periode, hvor udlejningskøretøjet bruges af kunden, har kunden pligt til at friholde KRONE FLEET for samtlige bøder, skatter, afgifter, gebyrer og alle andre omkostninger, som myndigheder eller andre instanser eller personer opkræver hos KRONE FLEET som følge af driften og sådanne overtrædelser, samt at betale et fast administrationsgebyr på kr. 300,00 for hvert enkelt tilfælde til KRONE FLEET.

§ 13 Fremleje Enhver fremleje eller anden form for overladelse af udlejningskøretøjet til tredjemand må kun ske efter KRONES FLEETS udtrykkelige forudgående samtykke, der som minimum skal meddeles skriftligt. KRONE FLEET kan, såfremt der foreligger en væsentlig grund, nægte at give sit samtykke til fremleje eller anden overladelse af udlejningskøretøjet til tredjemand og kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Henvender kunden sig for at indhente samtykke, har kunden pligt til på KRONE FLEETS forlangende at give oplysning om den påtænkte fremlejer / tredjemand og om varigheden af og formålet med fremlejen / overladelsen. Trods KRONE FLEETS accept af kundens fremleje eller anden overladelse af udlejningskøretøjet til tredjemand, forbliver kunden overfor KRONE FLEET forpligtet til at opfylde aftalens vilkår, herunder til rettidig betaling af den samlede leje samt tegning af aftalte forsikringer.

Kunden tiltransporterer hermed til sikkerhed samtlige krav mod fremlejer / tredjemand på udlevering af udlejningskøretøjet og betaling af den samlede leje i et omfang op til værdien af de forfaldne fordringer til KRONE FLEET. KRONE FLEET accepterer hermed denne transport. Kunden har fortsat en genkaldelig ret til at indkassere fordringer mod fremlejer / tredjemand.

§ 14 ansvarsfraskrivelse
Kunden kan ikke gøre erstatningskrav gældende mod KRONE FLEET, herunder heller ikke produktansvarskrav, uanset retsgrundlaget for disse. Dette gælder ikke ved forsæt og grov uagtsomhed, eller ved død eller skade på legeme eller helbred.

§ 15 Opsigelse og væsentlig misligholdelse Ved tidsubegrænsede lejeaftaler kan hver aftalepart opsige kontraktforholdet under iagttagelse af en opsigelsesfrist på en måned til udgangen af en måned. Tidsbegrænsede lejeaftaler er uopsigelige i den aftalte løbetid og forlænges automatisk jf. § 6, med mindre opsigelsesvarslet i § 6 iagttages, eller parterne konkret har aftalt, at en lejeaftale ikke automatisk forlænges.

Retten til at bringe lejeforholdet til ophør uden varsel med øjeblikkelig virkning, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse, berøres ikke heraf. Væsentlig misligholdelse som berettiger KRONE FLEET til at bringe lejeforholdet til ophør uden varsel med øjeblikkelig virkning, foreligger især,

(a) såfremt kunden anvender udlejningskøretøjet i strid med aftalen;

(b) såfremt kunden kommer i restance med en betaling svarende til en månedlig bruttoleje i mere end 14 dage;

(c) såfremt kunden tages under konkursbehandling, eller såfremt en konkursbegæring nægtes fremme som følge af boets utilstrækkelighed;

(d) såfremt kunden ikke rettidigt stiller de skriftligt aftalte sikkerheder for lejen;

(e) såfremt kunden trods skriftlig aftale ikke udsteder debiteringsfuldmagt for så vidt angår de aftalte lejebeløb inden 14 kalenderdage efter at være opfordret hertil;

(f) såfremt kunden afmelder eller ophører med sin virksomhed; og

(g) såfremt kundens debitorrating forværres efter aftalens indgåelse. Er kunden en fysisk person, foreligger der ligeledes en væsentlig grund, der berettiger KRONE FLEET til at hæve aftalen uden varsel med øjeblikkelig virkning, såfremt kunden efter indgåelse af lejeaftalen registreres i et register over dårlige betalere;

(h) såfremt KRONE FLEET ikke kan bibeholde kreditforsikringsdækning på kunden, og dette skyldes kundens forhold.

(i) såfremt udlejningskøretøjet beslaglægges af tredjemand, herunder men ikke begrænset til toldmyndighederne og/eller politiet, eller hvis en væsentlig del af kundens ejendele eller aktiver beslaglægges.

Alle opsigelser skal ske skriftligt.

§ 16 Formkrav til erklæringer i henhold til aftalen Alle erklæringer i henhold til aftalen vedrørende indgåelse og opsigelse af aftaler samt alle erklæringer om ændringer af eller tilføjelser til aftaleindholdet skal som minimum afgives skriftligt, medmindre andet er bestemt ovenfor. 

I stedet for at være forpligtet til at afgive sådanne erklæringer skriftligt (i papirform) kan kunden og KRONE FLEET aftale, at udvekslingen af disse skriftlige erklæringer skal ske  digitalt via signaturtjenesten ”DocuSign” ved anvendelse af en simpel elektronisk signatur med manipulationskontrol.

§ 17 Lovvalg / værneting Disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret med undtagelse af dansk rets lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes aftale inklusive disse forretningsbetingelser, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Retten i Sønderborg.

Version: 25.10.2022