Krone Fleet Logo Krone Fleet Logo

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN KRONE FLEET BELGIË B.V.


ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Op alle aanbiedingen en diensten van de B.V. KRONE FLEET BELGIË met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Baaikensstraat 13, ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer 0840.684.548, (hierna “KRONE FLEET”), zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) van toepassing.

1.2. Deze AV maken deel uit van alle overeenkomsten die KRONE FLEET met haar klanten (hierna “Klant”) afsluit. Ze gelden ook ten aanzien van alle toekomstige overeenkomsten met de Klant, zonder dat er afzonderlijke overeenkomsten noodzakelijk zijn.

1.3. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen de partijen geregeld door deze AV en worden eventuele afwijkende algemene voorwaarden van de Klant afgewezen.  De Klant verklaart vooraf kennis genomen te hebben van deze AV en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard als onderdeel van de onderliggende contractuele verhouding.  Deze aanvaarding kan ook afgeleid worden uit de onvoorwaardelijke aanname van de diensten van KRONE FLEET door de Klant.

1.4. De Klant verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de inhoud van deze AV en de kenmerken van de goederen en/of –diensten van KRONE FLEET.

 

ARTIKEL 2. VOORWERP VAN DE HUUROVEREENKOMST

2.1. Door het afsluiten van een huurovereenkomst met KRONE FLEET verkrijgt de Klant het recht om het verhuurde goed te gebruiken conform de daarin bepaalde voorwaarden. KRONE FLEET is gerechtigd het verhuurde goed, bij aanvang en gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, te vervangen door een ander verhuurd goed van dezelfde aard en kwaliteit en dat geschikt is voor de huurbestemming.

2.2. KRONE FLEET zal een gebruikt, voor de huurbestemming geschikt en verkeersveilig gehuurd goed ter beschikking stellen aan de Klant, tenzij tussen de partijen de overdracht van een gloednieuw gehuurd goed werd overeengekomen.

 

ARTIKEL 3. HUURPRIJS EN OVERIGE DIENSTEN

3.1. Het bedrag van de door de Klant te betalen totale huurprijs wordt bepaald door de som van de in de huurovereenkomst bepaalde basishuur en de schriftelijk overeengekomen huur voor aanvullende diensten. Alle bedragen dienen te worden vermeerderd met btw. De basishuur omvat de terbeschikkingstelling van het verhuurde goed voor het gebruik in overeenstemming met de overeenkomst. De aanvullende diensten zijn slechts dan rechtsgeldig overeengekomen tussen KRONE FLEET en de Klant, voor zover de betrokken diensten en de daarmee samenhangende aanvullende huurprijzen uitdrukkelijk schriftelijk zijn opgenomen in de huurovereenkomst.

3.2. Indien het verhuurde goed een voertuig betreft, heeft KRONE FLEET de minimum vereiste verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als eigenaar onder Belgisch recht afgesloten.  De Klant dient zich op voorhand te vergewissen of deze verzekering volstaat voor het door de Klant beoogde doel dan wel de Klant ertoe verplicht een bijkomende verzekering af te sluiten, hetzij via KRONE FLEET hetzij via eigen verzekering.

3.3. Indien een kilometerforfait of een bepaald aantal gebruiksuren (bv. voor koelaggregaten) overeengekomen werd met de Klant , zijn enkel deze inbegrepen in de basishuurprijs. KRONE FLEET heeft het recht om voor de extra kilometers of bedrijfsuren een in de huurovereenkomst bepaalde vergoeding aan te rekenen. In het geval dat de partijen niets hebben geregeld hieromtrent, heeft KRONE FLEET het recht om naar eigen inzicht redelijke toeslagen in rekening te brengen bovenop de basishuurprijs recht.

3.4. De basishuurprijs omvat niet de uitrusting van het verhuurde goed met een telematicasysteem (GPS). Het verhuurde goed kan voorzien worden van dergelijke uitrusting tegen een toeslag bovenop de basishuurprijs, waarvoor een schriftelijke overeenkomst tussen KRONE FLEET en de Klant noodzakelijk is.

3.5. Verder is er in de basishuurprijs geen (omnium)verzekering opgenomen voor schade aan het eigen voertuig en voor schade aan de autobanden.

3.6. Bij de basishuur, de huur voor de aanvullende diensten en de daaruit voortvloeiende totale huurprijs gaat het om nettobedragen, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde btw.

 

ARTIKEL 4. BETALING VAN DE HUURPRIJS

4.1. De Klant is verplicht de overeengekomen huurprijs te betalen voor de duur van de in de huurovereenkomst bepaalde huurperiode, zelfs als de Klant het verhuurde goed op een later tijdstip overneemt buiten de schuld van KRONE FLEET om. Indien de Klant het verhuurde goed, met inbegrip van alle daartoe behorende documenten en toebehoren niet teruggeeft op de overeengekomen einddatum van de huurperiode, dan is hij gehouden tot betaling van een gebruiksvergoeding ter hoogte van de maandelijkse huurprijs totdat de teruggave geschiedt. Deze gebruiksvergoeding zal worden vermeerderd met btw.

4.2. De huurprijs is maandelijks vooraf verschuldigd, uiterlijk op de derde kalenderdag van de maand. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met interesten overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Daarnaast is de in gebreke blijvende Klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het bedrag van de nog onbetaalde facturen, bovenop het wettelijke minimum van € 40,00.  KRONE FLEET behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bijkomende schadevergoeding te vorderen.

4.3. Indien de Klant in gebreke is, zijn alle vorderingen van KRONE FLEET op de Klant - uit welke overeenkomst dan ook - onmiddellijk en integraal opeisbaar, onverminderd enige andere vordering die KRONE FLEET op basis daarvan op de Klant zou kunnen doen gelden en onverminderd enige andere schadevergoeding die uit hoofde van de overeenkomst van de Klant kunnen worden gevorderd.

4.4. Conform artikel 1290 van het Burgerlijk Wetboek hebben partijen slechts recht schuldvorderingen te compenseren voor zover de compenserende partij over schuldvorderingen beschikt die in kracht en gezag van gewijsde zijn gegaan of die onbetwist zijn.

4.5. De Klant heeft geen retentierecht met betrekking tot het gehuurde goed, de verschuldigde huur of de gebruiksvergoeding.

 

ARTIKEL 5. WAARBORGSOM

5.1. De klant verbindt zich ertoe om bij het afsluiten van de huurovereenkomst voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van KRONE FLEET die voortvloeien uit hun gehele zakelijke verhouding een waarborgsom ten belope van twee maanden huur vermeerderd met btw en te betalen bij het sluiten van de overeenkomst voor elk verhuurd goed verschuldigd is,.

5.2. De Klant zal de waarborgsom betalen naar keuze van KRONE FLEET door betaling of door voorlegging van een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, in tijd onbeperkte en rechtstreeks afdwingbare garantie op eerste verzoek van een Belgische kredietinstelling. KRONE FLEET is geen interesten verschuldigd op de garantie aan de Klant.

5.3. Indien de Klant de overeengekomen waarborgsom niet betaald heeft op de vervaldag, heeft KRONE FLEET het recht om de overhandiging van de verhuurde goederen te weigeren.

5.4. KRONE FLEET heeft ook het recht om de waarborgsom te allen tijde gedurende de looptijd van de zakelijke verhouding met de Klant te gebruiken voor alle opeisbare vorderingen die uit hoofde van de zakelijke verhouding verschuldigd zijn en die niet voortvloeien uit de huurovereenkomst. In het geval dat KRONE FLEET beroep doet op de waarborgsom is de Klant verplicht de waarborgsom op eerste verzoek van KRONE FLEET binnen vijf werkdagen aan te vullen tot het overeengekomen bedrag, naar keuze van KRONE FLEET, hetzij door betaling, hetzij door het overleggen van een andere waarborgsom die aan bovenstaande eisen voldoet.

5.5. De vordering van de Klant tot schuldvergelijking, terugbetaling en teruggave van de respectievelijke waarborgsom wordt opeisbaar uiterlijk binnen negen maanden na de datum van teruggave van het desbetreffende verhuurde goed opeisbaar.

 

ARTIKEL 6. DUUR EN AUTOMATISCHE VERLENGING VAN DE HUUROVEREENKOMST

6.1 De huurovereenkomst wordt afgesloten met de Klant voor de in de huurovereenkomst bepaalde duur. Indien KRONE FLEET met de Klant een bindende datum van terbeschikkingstelling voor het verhuurde goed overeengekomen is, geldt deze datum als het begin van de huurperiode. De huurovereenkomst eindigt met het verstrijken van de contractueel overeengekomen huurperiode.

6.2. Voor de huurrelaties waarvan de overeengekomen duur minstens zes maanden bedraagt, geldt de volgende regeling. Indien de Klant het verhuurde goed aan het einde van de overeengekomen huurperiode niet teruggeeft, wordt de huurrelatie opnieuw verlengd onder de voornoemde voorwaarden, telkens met de oorspronkelijke overeengekomen duur, tenzij de huurrelatie door een van de contractpartijen per aangetekende brief wordt opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden tot het einde van de betreffende duur.

6.3. Indien de Klant het verhuurde goed na afloop van de overeenkomst blijft gebruiken, ontstaat er daardoor geen nieuwe huurovereenkomst. De Klant zal gehouden zijn tot een schadevergoeding ten belope van de maandelijkse huurprijs zolang de teruggave van het verhuurde goed niet daadwerkelijk geschiedt, onverminderd de overige rechten van KRONE FLEET op (schade)vergoeding. Deze schadevergoeding zal worden vermeerderd met btw.

 

ARTIKEL 7. LEVERING

7.1. De Klant is verplicht om het verhuurde goed af te halen in het depot van KRONE FLEET bij aanvang van de overeengekomen huurperiode en de staat van het verhuurde goed grondig en volledig controleren om zich ervan te vergewissen dat het verhuurde goed en toebehoren aanwezig zijn en/of vrij zijn van gebreken in de ruimste zin. Bij de overname van het verhuurde goed stellen de partijen een overnameprotocol op dat de staat van het verhuurde goed bij de overname vastlegt en dat door beide partijen wordt ondertekend. Door de ondertekening van het overnameprotocol erkent de Klant de gedocumenteerde toestand van het verhuurde goed bij de overname als bindend.

7.2. De overdracht van het verhuurde goed door de Klant kan alleen geschieden wanneer een ondubbelzinnige identificatie van de Klant of de door de Klant gemachtigd persoon mogelijk is. Hiervoor dient een geldige identiteitskaart of geldig paspoort en een in België geldig rijbewijs beiden in origineel te worden voorgelegd door de Klant of de door de Klant gemachtigde persoon. De Klant dient ervoor te zorgen dat een door de Klant gemachtigde persoon bij de overname van het verhuurde goed een volmacht overhandigt. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt, is KRONE FLEET gerechtigd de overname van het verhuurde goed te weigeren en de huurovereenkomst binnen een redelijke termijn te ontbinden.

7.3. De Klant moet het verhuurde goed inclusief alle daartoe behorende voertuigdocumenten en toebehoren aan het einde van de overeengekomen huurperiode teruggeven in het overeengekomen depot van KRONE FLEET tijdens de openingsuren. Bij de teruggave van het verhuurde goed stellen de partijen een teruggaveprotocol op, waarin de staat van het goed omschreven wordt en dat door beide partijen ondertekend wordt. Door ondertekening van het teruggaveprotocol erkent de Klant de gedocumenteerde toestand van het verhuurde goed bij de teruggave als bindend. Ook bij de teruggave is de Klant of de door de Klant gemachtigd persoon verplicht een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort en desgevallend een volmacht van de Klant voor te leggen.

7.4. De Klant dient het verhuurde goed gereinigd en in een staat terug te geven die overeenstemt met het contractuele gebruik voor de duur van de huurperiode. Indien het verhuurde goed niet wordt teruggeven in de staat waarin het zich aan het begin van de huurperiode bevond of indien uit de staat op het moment van de teruggave blijkt dat het verhuurde goed niet in overeenstemming met de overeenkomst is gebruikt, heeft KRONE FLEET het recht het verhuurde goed op kosten van de Klant te herstellen en de kosten die hij hiervoor moet maken de Klant aan te rekenen.

7.5. De Klant zal bij teruggave van het verhuurde goed enige individuele opschriften zoals een eigen bedrijfslogo of bedrijfsopschriften op eigen kosten verwijderen of de betreffende onderdelen van het verhuurde goed op eigen kosten vervangen, voor zover verwijdering niet mogelijk is zonder het verhuurde goed of onderdelen daarvan te beschadigen. De toestemming van KRONE FLEET is vereist voor de teruggave van verhuurde goederen met een individueel opschrift. In dit geval draagt de Klant bij teruggave van het verhuurde goed alle onbeperkte gebruiksrechten voor het individuele opschrift die bij teruggave van het verhuurde goed bestaan - met inbegrip van het onbeperkte recht om deze gebruiksrechten aan derden over te dragen - over aan KRONE FLEET, die dit aanvaardt. Door teruggave van de het verhuurde goed doet de Klant tevens afstand van alle vorderingen tegen KRONE FLEET, bij aanvaarding van teruggave, in verband met het toekomstige gebruik van het verhuurde goed met de individuele opschriften door KRONE FLEET of door enige andere derde, met inbegrip van alle merkrechten, auteursrechten, rechten op het gebruik van namen en andere industriële eigendomsrechten en alle andere daarmee verbonden rechten.

7.6.In het geval dat de Klant het verhuurde goed niet afhaalt, dan wel het verhuurde goed teruggeeft voor het einde van de overeengekomen huurperiode, behoudt KRONE FLEET het recht de betaling van de huurprijs te vorderen voor de duur van de overeengekomen huurperiode.

 

ARTIKEL 8. GEBRUIK, TECHNISCHE CONTROLE EN EXPLOITATIEGEBIED

8.1. De Klant is verplicht het verhuurde goed slechts te gebruiken conform de in de huurovereenkomst bepaalde huurbestemming en met de nodige zorgvuldigheid bij het gebruik ervan. In het bijzonder is de Klant verplicht om:

(a) de operationele- en verkeersveiligheid van het verhuurde goed voortdurend controleren;

(b) het verhuurde goed enkel te laten bedienen door vakkundige personen, die in het bezit zijn van een voor het betreffende voertuig geldig rijbewijs;

(c) de voorgeschreven maximale belasting van de assen, het laadvermogen en de belasting van de oplegger en het draagvermogen van de bodem in acht te nemen;

(d) enkel geschikte en goedgekeurde trekkers te gebruiken bij het gebruik van het verhuurde goed.

8.2. De Kant is verplicht het verhuurde goed niet te gebruiken voor materialen of andere ladingen die het gebruik van het verhuurde goed voor het voorgenomen vervoer van andere ladingen ongeschikt kan maken, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van KRONE FLEET.

8.3. Wijzigingen, waaronder opschriften, van het verhuurde goed mogen enkel worden aangebracht door de Klant na voorafgaande, schriftelijke toestemming van KRONE FLEET.

8.4. De Klant is verplicht de door KRONE FLEET aan de Klant medegedeelde termijnafspraken  voor technisch onderhoud van het verhuurde goed op eigen kosten in acht te nemen en na te leven.  De kosten van lopende technische controles zijn ten laste van de Klant. Dit geldt ook wanneer de kosten te wijten zijn aan overmacht.

8.5. Het verhuurde goed mag uitsluitend gebruikt worden in het geografische gebied Europa (inclusief het Europese deel van de Russische Federatie).

 

ARTIKEL 9. RECHT OP BEZICHTIGING

9.1. KRONE FLEET heeft ten alle tijde het recht het verhuurde goed zelf of door een vertegenwoordiger te laten bezichtigen of te inspecteren op een door KRONE FLEET aan te wijzen plaats.

9.2. De Klant is verplicht KRONE FLEET op verzoek te informeren over de respectievelijke locatie van het verhuurde goed en KRONE FLEET toegang te verlenen tot het verhuurde goed.

 

ARTIKEL 10. TELEMATICASYSTEEM (GPS)

10.1. Indien met de Klant werd overeengekomen dat het verhuurde goed voorzien zou worden van een telematicasysteem (GPS), dan wordt de daarvoor benodigde uitrusting door KRONE FLEET ingebouwd in het verhuurde goed.

10.2. De Klant is ertoe gehouden het door KRONE FLEET ter beschikking gestelde systeem inclusief de simkaart uitsluitend overeenkomstig de huurbestemming aan te wenden en zich te onthouden van ingrepen, aanpassingen of andere technische wijzigingen aan de uitrusting.

10.3. In geval van schade, diefstal of een andere aantasting van (de werking van) het systeem of de simkaart, is de Klant ertoe gehouden KRONE FLEET daarover onverwijld in kennis stellen.

 

ARTIKEL 11. VERZEKERINGEN

11.1. Indien het verhuurde goed een voertuig betreft, heeft KRONE FLEET de minimum vereiste verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als eigenaar onder Belgisch recht afgesloten.  De Klant dient zich op voorhand te vergewissen indien deze verzekering volstaat voor het door de Klant beoogde doel dan wel de Klant ertoe verplicht een bijkomende verzekering af te sluiten, hetzij via eigen verzekering, hetzij via KRONE FLEET.  Dit laatste gebeurt door middel van een overeenkomst tussen KRONE FLEET en de Klant tegen betaling van aanvullende huur.

11.2. De Klant is verplicht een passende verzekering af te sluiten voor het verhuurde goed. Dit kan ofwel door een overeenkomst tussen KRONE FLEET en de Klant tegen betaling van aanvullende huur, ofwel door het voorleggen van een bewijs dat zulke verzekering anderszins werd afgesloten.

11.3. De Klant kan door een schriftelijke overeenkomst met KRONE FLEET tegen betaling van aanvullende huur een bescherming afsluiten tegen beschadiging van de autobanden. KRONE FLEET heeft het recht deze overeenkomst uitzonderlijk te beëindigen met een opzegtermijn van een maand tegen het einde van de maand, ingeval de totale kosten van KRONE FLEET uit hoofde van de in dit bedoelde overeenkomst gedurende zes opeenvolgende maanden hoger zijn dan 80% van de voor deze periode verschuldigde aanvullende huur.

11.4. Indien er met de Klant een eigen risico per schadegeval (franchise) is overeengekomen, is de Klant voor elke afzonderlijke schadegeval aansprakelijk tot het bedrag van het eigen risico.

11.5. Bij ieder schadegeval, diefstal of ander verlies van het verhuurde goed is de Klant verplicht de politie onmiddellijk te verwittigen en ter plaatse te blijven tot de aankomst van de politie. De Klant is verplicht de namen, adressen en officiële kentekens van alle betrokken personen en voertuigen, alsmede de namen en adressen van alle getuigen te noteren en een volledig schaderapport, inclusief een ongevalstekening, te maken en KRONE FLEET deze volledige stukken over te maken, evenals onmiddellijk in kennis te stellen van de schade, de diefstal of een ander verlies. De Klant is niet gerechtigd tot enige schuldbetekenis of tot het afleggen van enige andere verklaring of toegeving met betrekking tot de schuldvraag.

11.6. In geval van schade is de Klant verplicht het officiële kentekennummer, de namen en het adres van de houder en de bestuurder, alsook het tijdstip en de duur van het gebruik van de trekker voor het verhuurde goed in ieder geval schriftelijk vast te leggen en KRONE FLEET hiervan op eerste verzoek en onmiddellijk op de hoogte te brengen, om eventuele regresvorderingen mogelijk te maken.

 

ARTIKEL 12. BELASTINGEN EN ANDERE HEFFINGEN EN TOESLAGEN

12.1. Indien het verhuurde goed een huurvoertuig isdat achter een trekker voortbewogen wordt, dan mag het verhuurde goed in principe enkel met een trekker van de Klant voortbewogen worden, waarbij de Klant ervoor zorgt dat zowel voor de trekker, als voor het verhuurde goed aan alle wettelijke (regionale) verplichtingen, waaronder fiscale verplichtingen voldaan is. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant kan er overeengekomen worden dat KRONE FLEET desbetreffende belasting voldoet. Hiervoor dient er een schriftelijke overeenkomst afgesloten te worden tussen de Klant en KRONE FLEET bij aanvang van de huurperiode en dient er een aanvullende toeslag bovenop de huurprijs betaald te worden.

12.2. Indien de door KRONE FLEET betaalde belasting uiteindelijk niet wordt geïnd, zal de Klant deze belasting, evenals een administratieve kost van 40 EUR, per afzonderlijk geval vergoeden aan KRONE FLEET.

12.3. De Klant is verplicht aan alle regionale, nationale en internationale wettelijke verplichtingen te voldoen met betrekking tot het gebruik van het voertuig (zoals wettelijke inspecties, het gebruik van een tachograaf/telematicabox, laadgewicht, verzekeringen, voertuig / wegenbelasting, vergunningen en licenties), in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Administratieve en andere kosten in verband met deze verplichtingen komen ten laste van de Klant.

12.4. Indien de Klant gedurende het gebruik van het verhuurde goed een inbreuk pleegt op zijn wettelijke verplichtingen, in het bijzonder deze van verkeers- en strafrechtelijke aard, is de Klant verplicht KRONE FLEET te vrijwaren voor alle administratieve – en geldboetes of daarmee samenhangende kosten die voortvloeien uit deze inbreuk die door de overheden of andere organen en/of personen met betrekking tot deze inbreuken aan KRONE FLEET aangerekend worden, evenals een administratieve bewerkingskost van 40 EUR per kost of boete betalen aan KRONE FLEET voor elk individueel geval.

12.5. In het bijzonder is de Klant aansprakelijk voor alle eventuele schade en kosten die aan KRONE FLEET in rekening gebracht wordt als gevolg van oneigenlijk gebruik,  met inbegrip van (maar niet beperkt tot)  boetes en kosten van inbeslagname door de douane.

 

ARTIKEL 13. ONDERVERHURING

13.1. Elke onderverhuring of andere overdracht van het verhuurde goed aan een derde is slechts dan geldig mits voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van KRONE FLEET. KRONE FLEET behoudt zich het recht voor de toestemming te weigeren, evenals de toestemming ten alle tijde te herroepen. Bij het verzoek om toestemming is de Klant verplicht op eerste verzoek van KRONE FLEET de kandidaat-onderhuurder of -derde en de duur en de bestemming van de onderverhuring of ingebruikgeving mee te delen.

13.2. De Klant draagt hiermee al zijn vorderingen jegens de onderhuurder of derde met betrekking tot de teruggave van het verhuurde goed en de betaling van de huur ten belope van de vervallen betalingsvorderingen over aan KRONE FLEET. KRONE FLEET aanvaardt deze overdracht. De Klant behoudt het recht om de geldvorderingen te innen, doch dit recht kan door KRONE FLEET herroepen worden.

13.3. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van het verhuurde goed door derden. De Klant kan en mag geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst overdragen of bezwaren aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KRONE FLEET.

 

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID / VERJARING

14.1. KRONE FLEET, haar medewerkers, haar vertegenwoordigers en haar organen zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een overeenkomst of enige onrechtmatige daad, behalve voor eigen opzettelijke fout. Niettegenstaande de vorige zin is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schadevergoeding en niet hoger dan het bedrag van de feitelijke betaalde schadevergoeding door de verzekeringsmaatschappij van KRONE FLEET in dat specifieke geval of, bij gebrek aan een verzekering of dergelijke vergoeding, is de aansprakelijkheid van KRONE FLEET is beperkt tot een bedrag van EUR 15.000.

14.2. KRONE FLEET is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door claims van klanten van de Klant, beschadiging of verlies van gegevens, schade met betrekking tot de overeengekomen gebruik van eigendom, materialen of software van de Klant.

14.3. Vorderingen van de Klant op KRONE FLEET, om welke reden dan ook, vervallen ten laatste negen maanden na teruggave van het verhuurde goed, zoals bedoeld in art. 7.

14.4. De Klant is aansprakelijk voor alle rechtstreeks en onrechtstreekse schade die zou voortvloeien in hoofde van KRONE FLEET uit een inbreuk op onderhavige algemene voorwaarden. Hieronder is ook de gebruiksderving inbegrepen, dewelke wordt vastgesteld volgens de Indicatieve Tabel van 2016 (zie Tijdschrift van de Politierechters, “Indicatieve Tabel 2016”, maar 2017, die Keure, p. 3 e.v.).

 

ARTIKEL 15. OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST

15.1. Een huurovereenkomst van onbepaalde duur kan door elke contractpartij met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand schriftelijk opgezegd worden, zoals per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging.

15.2. Onverminderd het eerste lid van dit artikel hebben de partijen het recht de huurovereenkomst te ontbinden in bijzondere gevallen om zwaarwichtige redenen.  In hoofde van de Klant, worden volgende situaties geacht een zwaarwichtige reden te zijn op grond waarvan KRONE FLEET de overeenkomst onmiddellijk mag beëindigen:

(a) indien de Klant het verhuurde goed in strijd met de huurovereenkomst gebruikt;

(b) indien de Klant meer dan 14 kalenderdagen in gebreke gebleven is de totale huur te betalen;

(c) indien de Klant overlijdt of failliet wordt verklaard of het faillissement aangevraagd heeft;

(d) indien de Klant de in de huurovereenkomst bepaalde huurwaarborgen niet tijdig heeft gesteld;

(e) indien de Klant de domiciliëring van de overeengekomen huurbedragen ten gunste van KRONE FLEET niet geregeld heeft binnen 14 kalenderdagen na daartoe aangemaand te zijn;

(f) indien de Klant zijn bedrijf heeft stopgezet, dan wel zijn onderneming heeft ontbonden;

(g) indien de financiële situatie van de Klant-natuurlijke persoon of –rechtspersoon zodanig verslechterd is dat de rating van Creditsafe of een gelijkend kredietratingbureau erop duidt dat zijn kredietwaardigheid bedreigd is of in het geval dit enigszins anders aangetoond wordt door bijvoorbeeld een registratie van een pand op goederen van de Klant in het pandregister of een melding van een beslag ten nadele van de Klant in het CBB.

(h) indien de Klant andere essentiële contractuele verplichtingen uit deze overeenkomst, in het bijzonder de verzekeringsplicht conform deze AV, niet nakomt binnen een redelijke termijn, ondanks aanmaning.

(i) indien het gehuurde goed in beslag genomen of verbeurd verklaard wordt, dan wel enigszins anders weggenomen wordt door ofwel natuurlijke – of rechtspersonen, ofwel door een Belgische (federale of regionale) of een buitenlandse overheidsinstantie (politie, douane, fiscale administratie etc.), en dit hetzij individueel, hetzij vermoedelijk deel uitmakend van het gehele vermogen van de Klant.

15.3. De opzegging geschiedt schriftelijk, zoals bijvoorbeeld per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging.

15.4. In het geval van de opzegging van de huurovereenkomst zoals in éen van de in artikel 15.2 omschreven gevallen, kant KRONE FLEET een schadevergoeding vorderen van de  Klant ten belope van de maandelijkse huurprijs zolang de teruggave van het gehuurde goed niet daadwerkelijk geschiedt, onverminderd het recht van KRONE FLEET op bijkomende schadevergoeding. Deze schadevergoeding zal vermeerderd worden met btw.

 

ARTIKEL 16 FORMELE VEREISTEN VOOR CONTRACTUELE VERKLARINGEN

16.1 Alle contractuele verklaringen met betrekking tot het sluiten en beëindigen van overeenkomsten, alsmede alle verklaringen met betrekking tot wijzigingen of aanpassingen van de inhoud van de overeenkomst, dienen ten minste schriftelijk te worden gedaan, tenzij hierboven anders is bepaald.

16.2 In plaats van de schriftelijke vorm kunnen de Klant en KRONE FLEET overeenkomen dat de uitwisseling van dergelijke contractuele verklaringen plaatsvindt door middel van de handtekeningendienst "DocuSign" met behulp van een eenvoudige elektronische handtekening met manipulatiecontrole.

 

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

17. Alle (buiten)contractuele verhoudingen tussen KRONE FLEET en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen KRONE FLEET en de Klant behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen.

 

Zele, 21.12.2023